Ga naar de inhoud
Disclaimer

Dit is de disclaimer behorende bij de website (celavita.nl en celavita.com) van CêlaVíta bv.

CêlaVíta betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

CêlaVíta aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij CêlaVíta of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan CêlaVíta. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door CêlaVíta.

 

Acties
Bij misbruik wordt u van deelname uitgesloten.

Medewerkers van CêlaVíta, familie van medewerkers van CêlaVíta en het reclamebureau zijn uitgesloten van deelname aan de acties op de website.